(تاریخ به روز رسانی  95/04/30)

ارتباط با ما ...

تلفن ها

ساختمان مرکزی: 38842115- 38813775- 38837199-38817114 (051)نمابر


38817019 (051)پست الکترونیکی


bahar@bahar-ihe.ac.irوب سایت


www.bahar-ihe.ac.ir


نشانی

خراسان رضوی، مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، کوثر 2، پلاک 32
کد پستی: 9178635697
صندوق پستی: 1761-91895