تقویم آموزشی 

موسسه آموزش عالی بهار

 


نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶انتخاب واحد تحت وب


از ۹۶/۰۶/۱۲ لغایت ۹۶/۰۶/۲۲


انتخاب واحد حضوری


از ۹۶/۰۶/۱۹ لغایت ۹۶/۰۶/۲۲

 
شروع کلاس ها


۹۶/۰۶/۲۵


حذف  و اضافه تحت وب

از ۹۶/۰۷/۰۵ لغایت ۹۶/۰۷/۱۳


حذف  و اضافه حضوری

از ۹۶/۰۷/۱۱ لغایت ۹۶/۰۷/۱۳
حذف  تکدرس از ۹۶/۰۷/۱۵ لغایت ۹۶/۱۰/۰۴
ارزشیابی اساتید از ۹۶/۱۰/۰۱ لغایت ۹۶/۱۰/۱۰
پایان کلاس ها ۹۶/۱۰/۱۴
جبرانی از ۹۶/۱۰/۱۶ لغایت ۹۶/۱۰/۱۷
امتحانات (۱۳ روز کاری) از ۹۶/۱۰/۱۸ لغایت ۹۶/۱۱/۰۲


نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶انتخاب واحد تحت وب


از ۹۶/۱۱/۰۳ لغایت ۹۶/۱۱/۱۳


انتخاب واحد حضوری


از ۹۶/۱۱/۱۱ لغایت ۹۶/۱۱/۱۲

 
شروع کلاس ها

۹۶/۱۱/۱۴


حذف  و اضافه تحت وب

از ۹۶/۱۱/۲۱ لغایت ۹۶/۱۱/۲۶


حذف  و اضافه حضوری

از ۹۶/۱۱/۲۵ لغایت ۹۶/۱۱/۲۶
حذف  تکدرس از ۹۶/۱۱/۲۸ لغایت ۹۷/۰۳/۱۲
ارزشیابی اساتید از ۹۷/۰۳/۰۱ لغایت ۹۷/۰۳/۱۰
پایان کلاس ها ۹۷/۰۳/۱۷
جبرانی از ۹۷/۰۳/۲۰ لغایت ۹۷/۰۳/۲۵
امتحانات (۱۳ روز کاری) از ۹۷/۰۳/۲۷ لغایت ۹۷/۰۴/۱۰


دوره تابستان سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶انتخاب واحد تحت وب


از ۹۷/۰۴/۱۲ لغایت ۹۷/۰۴/۱۴


انتخاب واحد حضوری


از ۹۷/۰۴/۱۳ لغایت ۹۷/۰۴/۱۴

 
شروع کلاس ها


۹۷/۰۴/۱۶
پایان کلاس ها ۹۷/۰۵/۲۵
جبرانی ۹۷/۰۵/۲۵
امتحانات (۴ روز کاری) از ۹۷/۰۵/۲۸ لغایت ۹۷/۰۶/۰۱